ដំណើរទេសចរណ៍រោងចក្រ - Guangxi Huajiang Electronic Commerce Co., Ltd.
ទំព័រ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

វិញ្ញាបនបត្រ

5b619aeec200f0264f1e0620d580b41
66a2bbb60ffe801f7cf433aae0b82ee
b78c96617f514e5a34a0ab328c0c8c4

ក្វាងចូវ

img (1)

ឃ្លាំង

img (2)

មូលដ្ឋានផលិតកម្ម

img (3)

មជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្ម

ក្វាងចូវ

img (1)

ឃ្លាំងសម្ភារៈចូល

img (2)

ហាង mamufacturing

img (4)

បន្ទប់ចាក់ថ្នាំនិងកិន

img (3)

សិក្ខាសាលាចាក់ថ្នាំ

img (1)

ទម្លាក់ការធ្វើតេស្ត

img (2)

ឧបករណ៍សាកល្បងបញ្ចេញ

img (3)

អ្នកសាកល្បងជីវិត Swith

img (4)

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តពង្រីកក្បាលកាត់

img (5)

ឧបករណ៍សាកល្បងឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល

img (6)

ឧបករណ៍សាកល្បងពត់ខ្សែថាមពល

img (7)

2d-Like Tester

img (8)

ឧបករណ៍សាកល្បងសម្ងួតសីតុណ្ហភាពថេរ

img (9)

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពរឹងរបស់ Rockwell